Daniel takes pictures, makes videos, & animates stuff.